STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

1

Nguyễn Mai Thanh Tùng

Hiệu trưởng

-  Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

  - Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường;

  -  Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường, Hội đồng sư phạm và các cấp có thẩm quyền;

  - Thành lập các tổ chuyên môn, các tổ chức năng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

  -  Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động; tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

  - Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ cho học sinh và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;

  - Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;

  - Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

  - Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;

  - Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

          Đối với những vấn đề quy định phải thảo luận tập thể nhưng cần quyết định gấp mà không có điều kiện thảo luận tập thể thì Hiệu trưởng tự quyết theo đúng pháp luật và tự chịu trách nhiệm nhưng phải báo cáo tập thể lãnh đạo trong kỳ họp gần nhất và lãnh đạo cấp trên bằng văn bản.

          Đối với những vấn đề không quy định phải thảo luận trong tập thể lãnh đạo, Hiệu trưởng tự quyết theo đúng pháp luật và tự chịu trách nhiệm

2

Nguyễn Văn Ngoãn

Phó hiệu trưởng ngoài giờ

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng kế hoạch  mua sắm tài sản, trang thiết bị ĐDDH, xây dựng sửa chữa nhỏ trong nhà trường;
 • Chịu trách nhiệm quản lý tài sản nhà trường: từ khâu tiếp nhận tài sản - cập nhật sổ tài sản - quá trình sử dụng – kiểm kê -  thanh lý. Kịp thời bảo trì, sửa chữa thiết bị, ĐDDH, điện, nước phục vụ kịp thời cho việc dạy và học;
 • Phụ trách công tác an toàn trường học: y tế học đường, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác bảo vệ tài sản, an ninh trường học; có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan hữu quan trong việc phối hợp thực hiện công tác an toàn trường học;
 • Phụ trách công tác quản lý học sinh; phụ trách hoạt động của Đoàn thanh niên;
 • Phụ trách công tác tổ chức các lễ hội trong nhà trường;
 • Có quyền và trách nhiệm nhắc nhở GV-CNV thực hiện tốt quy chế chuyên môn và các quy định khác của nhà trường;
 • Ủy nhiệm ký một số hồ sơ tài chánh và 1 số loại giấy tờ khác khi Hiệu trưởng vắng mặt;
 • Từng thời điểm, có thể phụ trách thêm một vài công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

 

3

Phan Thành Quới

Phó hiệu trưởng chuyên môn

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng các biện pháp phù hợp với đặc điểm tình hình nhà trường để nâng cao chất lượng dạy và học;
 • Quản lý các loại hồ sơ chuyên môn của nhà trường;
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác phân công giảng dạy của GV. Phụ trách công tác xếp thời khóa biểu chính khóa và buổi 2; phụ trách công tác phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi;
 • Phụ trách công tác kiểm tra, thi cử;
 • Xây dựng kế hoạch chuyên môn; phụ trách công tác thanh kiểm tra chuyên môn ( lập kế hoạch và tổ chức thực hiện);
 • Phụ trách công tác giáo vụ của nhà trường; công tác dạy nghề cho HS;
 • Có quyền và trách nhiệm nhắc nhở GV-CNV thực hiện tốt quy chế chuyên môn và các quy định khác của nhà trường;
 • Ký duyệt các loại sổ liên quan đến chuyên môn: sổ điểm, sổ đầu bài, sổ họp tổ chuyên môn, giáo án.v.v…
 • Biên chế danh sách lớp, theo dõi sự biến động sỉ số các lớp hằng tháng;
 • Ủy nhiệm ký duyệt học bạ khối 10, 11 và một số loại giấy tờ khác khi Hiệu trưởng vắng mặt;
 • Từng thời điểm, có thể phụ trách thêm một vài công tác khác do Hiệu trưởng phân công.