STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Nguyễn Thị Bích Thủy

Tổ trưởng

 

2

Nguyễn Thị Được

 

 

3

Phan Thành Quới

PHT

 

4

Phan Văn Tân

PBT ĐTN

 

5

Triệu Thị Bích Tuyền

 

 

6

Lại Thị Mộng Quyên

PBT ĐTN

 

7 Phạm Văn Tạo CT.CĐCS, TPCM 
8 Phan Duy Tâm  
9 Lê Thị Xuyến