STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Nguyễn Thị Bích Thủy

Tổ trưởng

 

2

Nguyễn Thị Được

 

 

3

Phan Thành Quới

PHT

 

4

Phan Văn Tân

PBT ĐTN

Tổ trưởng tổ CĐ 3

5

Triệu Thị Bích Tuyền

 

GVCN 11C7

6

Lại Thị Mộng Quyên

PBT ĐTN

GVCN 10C3

7 Phạm Văn Tạo CT.CĐCS GVCN 10C9
8 Phan Duy Tâm  GVCN 10C7
9 Lê Thị Xuyến