STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Đặng Cao Trí 

Tổ trưởng

 

2

Nguyễn Thiên Cường

 

 

3

Huỳnh Hữu Thành

 

 

4

Nguyễn Trung Chánh

 

PCT.CĐCS

5

Phạm Quốc Phong

 

 

6

Phạm Tuấn Thanh

 

Bí thư ĐTN