STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Nguyễn Trung Chánh

Tổ trưởng

PCT.CĐCS

2

Nguyễn Thiên Cường

 

 

3

Huỳnh Hữu Thành

 

 

4

Đặng Cao Trí

 

Thanh Tra ND

5

Phạm Quốc Phong

 

 

6

Phạm Tuấn Thanh

 

Bí thư ĐTN