STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Lê Thị Hồng Nhung

Tổ trưởng

 

2

Nguyễn Kim Thủy

 

GVCN 12C4

3

Trần Hiếu Ngọc

 

 

4

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

 

 

5

Bùi Nhựt Quang

 

 

6

Nguyễn Thị Tuyết Mai

 

GVCN 11C1

7

Nguyễn Văn Bình

 

 

8Nguyễn Mai Thanh TùngHiệu trưởng