STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Trần Quang Trí

Tổ trưởng

 

2

Phạm Văn Lường

 

 

3

Huỳnh Văn Phúc

 

 

4

Đỗ Thị Kim Ngân

 

 

5

Nguyễn Thanh Giang

 

 

6

Võ Toàn Thắng

 

 

7

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

GVCN 10C1  Bí thư CĐ GV

8