STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Nguyễn Thị Kim Hoa

Tổ trưởng

 

2

Đổng Quốc Việt

 

GVCN 10C2   Tổ trưởng CĐ 2

3

Nguyễn Thị Kim Huê

 

GVCN 11C6

4

Phan Hữu Thành

 

GVCN 11C5

5 Huỳnh Phú Lộc  GVCN 12C5
6 Lê Thị Nhật Lành