STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Huỳnh Phú Lộc

Tổ trưởng

 

2

Nguyễn Thị Kim Hoa

 

Thanh tra ND

3

Nguyễn Thị Kim Huê

 

 

4

Phan Hữu Thành

 

 

5 Đổng Quốc Việt   
6 Lê Thị Nhật Lành