• mua
 • cugiao72
 • tin16
 • vanphong96
 • TA62
 • td
 • toan
 • van
 • su
 • ly
 • sinh
 • Hoa74
 • gdcd
Tin tức từ Sở GD&ĐT
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam tại Công văn số 2770/VPUBND-VX ngày 09/9/2015, theo đó, năm 2019 là năm lẻ nên chỉ tổ chức cấp cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019

UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số: 152 /KH-SGDĐT An Giang, ngày 30 tháng 10 năm 2019
KẾ HOẠCH
Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019
Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tổ chức ngày
Nhà giáo Việt Nam tại Công văn số 2770/VPUBND-VX ngày 09/9/2015, theo đó,
năm 2019 là năm lẻ nên chỉ tổ chức cấp cơ sở, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An
Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019, cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Thông qua các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam khơi dậy đạo lý
“tôn sư trọng đạo” trong nhân dân và bồi dưỡng lòng tự hào, lòng yêu ngành, yêu nghề
cho cán bộ, công chức, viên chức ngành GDĐT; động viên, khích lệ toàn ngành thực
hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế; thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm
học 2019-2020.
2. Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay được tổ chức trong phạm vi cơ sở
một cách thiết thực, vừa đạt được yêu cầu giáo dục vừa thực hành tiết kiệm, không phô
trương lãng phí, đặc biệt phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong những ngày hoạt động
tập thể và trong ngày lễ; vận động mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh,
sinh viên tổ chức thăm hỏi ít nhất một người thầy (cô) của mình.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Đối với Sở GDĐT
- Phối hợp với các cơ quan báo, đài tổ chức tốt công tác tuyên truyền ý nghĩa và
truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Tổ chức thăm các thầy cô nguyên là cán bộ cơ quan Sở GDĐT, các thầy cô
cao tuổi có nhiều cống hiến trong ngành GDĐT.
- Tổ chức lễ kỷ niệm tại cơ quan Sở, cụ thể:
+ Thành phần tham dự: Toàn bộ cán bộ công chức cơ quan Sở GDĐT, các đồng
chí nguyên là cán bộ công chức cơ quan Sở đã nghỉ hưu hoặc chuyển nơi công tác (sẽ
có thư mời riêng);
+ Thời gian: Buổi chiều thứ Ba, ngày 19/11/2019;
+ Địa điểm: Cơ quan Sở GDĐT.
2. Đối với các phòng GDĐT
- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt để lập thành tích chào mừng kỷ
niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương tổ chức tốt công tác tuyên
truyền ý nghĩa và truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam.
2
- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học triển khai các hoạt động và tổ chức
lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường, nhằm tạo khí thế vui tươi, phấn khởi
cho thầy, cô giáo và học sinh nhân ngày 20/11.
- Xây dựng kế hoạch mời lãnh đạo cấp huyện, thị, thành phố đến thăm hỏi, chúc
mừng thầy, cô giáo các trường, thầy cô giáo đã nghỉ hưu, thầy cô giáo cao tuổi.
- Thông báo cho các đơn vị có đoàn của tỉnh đến thăm (nếu có), chúc mừng và
chuẩn bị thật tốt về mọi mặt để đón đoàn.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của ngành theo đúng quy định.
3. Đối với các đơn vị trực thuộc sở GDĐT
- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Vận động mỗi cá nhân, tổ chức thăm hỏi ít nhất một người thầy (cô) cao tuổi của mình.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11 và lễ kỷ niệm tại trường.
- Các đơn vị có đoàn của tỉnh đến thăm, chúc mừng chuẩn bị thật tốt về mọi
mặt để đón đoàn.
- Tham gia các hoạt động, phong trào thi đua của ngành phát động theo đúng
quy định.
4. Thời gian tổ chức
- Đối với các huyện, thị, thành phố có điều kiện, Trưởng phòng GDĐT tham
mưu Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt
Nam tại huyện, thị, thành phố từ 12-17/11/2019.
- Tất cả các đơn vị trường học đồng loạt tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo
Việt Nam vào buổi sáng thứ Tư, ngày 20/11/2019.
Lưu ý: Thủ trưởng đơn vị chủ động bố trí dạy bù thời khóa biểu ngày thứ Tư
(20/11/2019) vào thời điểm thích hợp, không tổ chức bù vào ngày Chủ nhật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Căn cứ vào kế hoạch của Sở GDĐT, các phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc
xây dựng kế hoạch cụ thể việc tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam phù hợp
với tình hình thực tế của đơn vị, đúng với yêu cầu và thời gian nêu trên.
- Các phòng GDĐT và đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lễ
20/11 của đơn vị (lồng ghép vào báo cáo tháng 12/2019 của đơn vị).
Trên đây là Kế hoạch hướng dẫn tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11/2019. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các phòng thuộc Sở GDĐT, các phòng
GDĐT và đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện tốt Kế
hoạch này./.
Nơi nhận:
-TT: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;
- VP: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;
-Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
-Lãnh đạo Sở, Thường trực CĐ ngành;
-Các phòng thuộc Sở;
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
-Các đơn vị trực thuộc Sở;
-Lưu: VPS,VT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Tuấn Khanh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 161
Hôm qua : 163
Tháng 07 : 1.489
Năm 2020 : 46.125
 • anh_8-3
 • tai_xuong__6_
 • anh_8-3
 • tai_xuong__6_
 • anh_8-3
 • tai_xuong__6_
 • anh_8-3
 • tai_xuong__6_
 • anh_8-3
 • tai_xuong__6_