STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Phạm Văn Tạo

Chủ Tịch

 

2

Nguyễn Trung Chánh

P.Chủ tịch

 

3

Phan Duy Tâm

Thư ký

 

4

Nguyễn Thị Cẩm Nang

Thủ quỹ

 

5

Lại Thị Mộng Quyên

CN.UBKT