STT

Họ và Tên 

Chức vụ

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

1

Nguyễn Mai Thanh Tùng

Hiệu trưởng

1. Thiết lập các quy chế, quy định của nhà trường. Xây dựng các kế hoạch tổng thể của nhà trường (kế hoạch chiến lược, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, ...), các kế hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách.

2. Quy hoạch phát triển giáo dục, nhu cầu nhân sự. Tổ chức bộ máy nhân sự và phân công cán bộ, viên chức.

3. Tư tưởng chính trị, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức, hướng dẫn xếp loại học sinh, đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường.

4. Tham mưu với chính quyền, phối hợp hoạt động với Ban Đại diện Cha mẹ học sinh, Hội Khuyến học và các ban ngành, đoàn thể địa phương. 

5. Quản lý tài chính, tài sản. Quyết định mua sắm tài sản.

6. Quyết định và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của nhà trường.

7. Chủ trì các phiên họp lãnh đạo mở rộng, họp toàn thể CB, VC.

8. Tham dự đại hội, hội nghị các đoàn thể, các buổi lễ trong nhà trường.  

9. Trực quản lý hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6 hằng tuần.

10. Duyệt kế hoạch công tác của các phó hiệu trưởng, các ban chức năng, tổ Văn phòng. Ký duyệt học bạ lớp 12.

11. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, nhân viên tổ Văn phòng.

12. Thực hiện các báo cáo về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách: Tổ chức cán bộ, quy chế liên ngành, thanh tra nội bộ, thi đua, khen thưởng, đánh giá CB, VC, đánh giá chất lượng nhà trường.

2

Phan Thành Quới 

Phó hiệu trưởng 

chuyên môn 

            1. Xây dựng các kế hoạch về chuyên môn năm học: Kế hoạch chung; các kế hoạch chuyên đề: Bồi dưỡng học sinh, ôn thi tốt nghiệp; kế hoạch kiểm tra, thi cử; kế hoạch hội thi giáo viên dạy giỏi, kế hoạch viết SKKN, NCKHSPƯD, các kế hoạch khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

            2. Phối hợp hoạt động với Công đoàn cơ sở.

            3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức (đào tạo trên chuẩn, bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng thường xuyên).

            4. Các hoạt động dạy và học chính khóa, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn thi tốt nghiệp, dạy thêm-học thêm khác. Tổ chức kiểm tra tập trung, thi lại, và các công tác khác về chuyên môn.

            5. Hồ sơ thi: Tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN, tuyển sinh lớp 10, thi TN.THPT, thi học sinh giỏi.

            6. Hướng dẫn kê khai và ký duyệt dư giờ chính khoá, bồi dưỡng, ôn thi cho học sinh.

          7. Duyệt chi mua sắm tài sản thông thường, hoạt động phí hàng tháng, bảng lương, dư giờ khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

            8. Tham dự các hoạt động sinh hoạt chuyên đề bộ môn, các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách.

            9. Trực quản lý các hoạt động của nhà trường. ( 6 buổi/tuần )

            10. Duyệt kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn. 

            11. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn các lớp (sổ đầu bài, sổ điểm, học bạ). Ký duyệt học bạ lớp 11.

12. Đánh giá hoạt động chuyên môn trong các phiên họp.

13. Báo cáo và thống kê chất lượng giáo dục sơ kết HK1, tổng kết năm học. Báo cáo cơ sở dữ liệu dùng chung đầu, giữa và cuối năm học. Báo cáo về đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, thi cử, các báo cáo về lĩnh vực phụ trách.

14. Giải quyết học sinh chuyển đi, chuyển đến, học lại.

15.Đánh giá hoạt động chuyên môn của giáo viên khi họp lãnh đạo mở rộng.

            15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

3

Nguyễn Văn Ngoãn 

Phó hiệu trưởng ngoài giờ 

 1. Xây dựng các kế hoạch về giáo dục ngoài giờ lên lớp (kế hoạch chung, các kế hoạch chuyên đề: Văn nghệ, thể thao, báo tường, dân số, môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, dịch bệnh, ...) các kế hoạch khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

   2. Lập kế hoạch sinh hoạt hè. Tổ chức cho học sinh rèn luyện lại hạnh kiểm hè;

3. Huy động học sinh đến trường, duy trì sĩ số.

  4. Quản lý hồ sơ học sinh. Ký duyệt học bạ học sinh phần lí lịch và lớp 10. Duyệt phiếu liên lạc HS. Ký duyệt giấy khen học sinh. Phụ trách hồ sơ thi nghề phổ thông.

5. Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của Đoàn TNCS.HCM, chi đoàn giáo viên.

 6. Kiểm tra, giáo dục nền nếp, kỷ cương trong học sinh.

  7. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, cảnh quan môi trường, sinh hoạt hè, các cuộc thi tìm hiểu, phối hợp công tác với địa phương.

 8. Tổ chức cho cán bộ, viên chức tham gia các cuộc thi tìm hiểu do trong và ngoài ngành tổ chức.

9. Giải quyết miễn giảm học phí, xác nhận hồ sơ xin hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh.  

 10. Duyệt chi mua sắm tài sản thông thường, hoạt động phí hàng tháng, bảng lương, dư giờ khi được Hiệu trưởng ủy quyền. Phụ trách xây dựng nhỏ, tu sửa cơ sở vật chất.

 11. Chủ trì sinh hoạt dưới cờ, tham dự các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các hoạt động chủ điểm giáo dục học sinh, các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách.

 12. Trực quản lý các hoạt động của nhà trường.

 13. Duyệt kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của thư viện, các phòng bộ môn. Quản lý thiết bị. Hồ sơ trường chuẩn quốc gia.

 14. Đánh giá hoạt động ngoài giờ trong các phiên họp lãnh đạo mở rộng.

  15. Lập các báo cáo hoạt động tháng, PC tội phạm, hoạt động ngoài giờ, sinh hoạt hè, báo cáo tài sản, thiết bị dạy học, thư viện.

  16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.