STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Phạm Tuấn Thanh

Bí thư

 

2

Phan Văn Tân

Phó Bí thư

 

3

Lại Thị Mộng Quyên

Phó Bí thư