STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Phạm Tuấn Thanh

Bí thư

 

2

Lại Thị Mộng Quyên

Phó Bí thư

 

3

Trần Văn Sang

Phó Bí thư