STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Võ Thanh Hòa

Tổ trưởng

 

2

Nguyễn Lực Lượng

 

 

3

Nguyễn Thị Ngọc

 

 

4

Nguyễn Ngọc Tuấn Thanh

 

 

5

Dương Thị Thùy Trang

 

 

6

Hồ Hữu Hạnh