STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Trần Quang Trí

Tổ trưởng

 

2

Huỳnh Văn Phúc

 

 

3

Đỗ Thị Kim Ngân

 

 

4

Nguyễn Thanh Giang

 

 

5

Lê Phước Hiệp

 

 

6

Võ Toàn Thắng

TPCM

 

7

Nguyễn Đức Duy

 

 

8

Lê Thị Màng