STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Nguyễn Hữu Đức

Tổ trưởng

 

2

Võ Minh Hiếu

 

 

3

Dương Thanh Trung

TPCM

 

4

Lê Thị Ngọc Kim

 

 

5

Lương Thị Cẩm Nhụy

 

 

6

Nguyễn Thành Hiệp

 

 

7

Nguyễn Văn Ngoãn

P.Hiệu trưởng