STT

Họ & Tên Giáo viên

Chức vụ

Kiêm nhiệm

1

Nguyễn Thị Cẩm Nang

Tổ trưởng

Văn thư

2

Nguyễn Thị Lệ Thủy

 

Kế toán

3

Nguyễn Thị Bích Tuyền

 

Y tế

4

Nguyễn Thị Châu Úc

 

Thư viện

5

Huỳnh Công Tân

 

Bảo vệ

6

Trần Văn Sang

 

Thiết bị